جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
اتفاق

واقعه یا حادثه‌ای است که رخ دادنِ آن خارج از میل و اراده فرد باشد.

ادعای خسارت

پس از وقوع حادثه بیمه‌گذار یا ذی‌نفع براساس شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه میتواند در پی دریافت خسارت از بیمه‌گر باشد، به آن ادعای خسارت می‌گویند.این ادعا می بایست بصورت مکتوب بدست بیمه گر و یا نماینده بیمه گر برسد و تاییدیه وصول آن دریافت گردد.

claim damage

ارزش بازخرید

در برخی از بیمه‌نامه‌های اشخاص و اموال مانند بیمه عمر چنانچه بیمه‌گذار پس از پرداخت مدتی حق‌بیمه مایل به ادامه قرارداد نباشد می‌تواند تقاضای بازخرید بیمه‌نامه را نماید. اصولاً حق بازخرید بیمه‌نامه عمر با بیمه‌گذار است.

surrender value

از کار افتادگی دائم جزیی

از کار افتادگی دائم جزیی

 از کار افتادگی دائم جزئی به تغییر شكل و یا از دست دادن توانایی انجام كار در قسمتی از یک یا چند عضو بدن بر اثر حادثه كه این وضعیت دائم و قطعی باشد. مانند فلج یک دست یا نابینا شدن یک چشم و..اطلاق می گردد.

partial disablement

از کار افتادگی دائم کلی

از کار افتادگی دائم کلی

از کار افتادگی دائم کلی به قطع، تغییر شكل و یا از دست دادن توانایی انجام كار در یک یا چند عضو بدن در اثر حادثه که این وضعیت دائم و قطعی داشته باشد. مانند قطع دست یا پا، نابینا شدن هردو چشم و...اطلاق می گردد

total disablement

از کار افتادگی موقت

از کار افتادگی موقت

 ازکار افتادگی موقت به شرایطی اطلاق می گرددکه بیمه‌شده بر اثر حادثه مجروح یا مصدوم شود و برای مدتی از توانایی انجام کار محروم شود

temporary disablement

استثنائات

استثنائات

استثنائات به بخشی از وقایع و خطرات اطلاق می گردد كه از تعهد بیمه‌گر خارج هستند، و اصلاٌ تحت پوشش قرار نمی گیرند؛ در اصطلاح بیمه استثنائات بیمه‌ای نامیده می‌شوند

Exclusions

اسناد-بیمه

اسناد بیمه

اسناد بیمه به مدارکی گفته می شود که بیمه‌گر برای رسیدگی به خسارت به آن نیاز دارد

insurance document

اصل جانشینی

اصل جانشینی

اصل جانشینی اصلیست که بر اساس آن بعد از جبران هر خسارت، تمام حقوق قانونی بیمه‌گذار ناشی از حادثه به بیمه‌گر منتقل می‌شود

Subrogation

اصل جبران غرامت

اصل جبران غرامت

اصل جبران خسارات اصلی است که بر اساس آن بیمه‌گر خسارت بیمه‌گذار را به مقداری پرداخت می‌نماید که بیمه‌گذار در شرایط بلافاصله قبل از حادثه قرار گیرد. البته مقدار خسارت پرداختی هیچ‌گاه بیشتر از تعهد بیمه‌گر نخواهد بود. در واقع بر اساس این اصل ، بیمه نامه نباید برای بیمه‌گذار سود‌آور باشد و وی را در وضعیت بهتری نسبت به قبل از حادثه قرار دهد

indemnity

اصل حد اعلای حسن نیت

اصل حد اعلای حسن نیت

اصل حد اعلای حسن نیت اصلی است که بر اساس آن بیمه‌گذار باید هنگام صدور بیمه‌نامه تمام اطلاعاتی را كه از مورد بیمه دارد ، به درستی و با حسن نیت كامل به بیمه‌گر اعالم نماید. در صورت تشدید خطر حین مدت اعتبار بیمه‌نامه نیز بیمه‌گذار باید مراتب را به اطالع بیمه‌گر برساند، همچنین هنگام وقوع خسارت بیمه‌گذار موظف است با حسن نیت كامل تمام اطلاعات لازم برای رسیدگی خسارت را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد

Utmost good faith

اصل علیت

اصل علیت یا سبب بلافصل خسارت

اصل علیت یا سبب بلافصل خسارت اصلی است ابر اساس آن باید بین خطر بیمه‌شده و خسارت مورد ادعای بیمه‌گذار رابطه علت و معلول وجود داشته باشد. یعنی خسارت ایجاد شده معلول خطر بیمه‌شده باشد. زیرا بیمه‌گر جبران خسارت را به هر دلیل و علتی كه باشد تعهد نمی‌نماید و نرخ حق‌بیمه را برای علت و یا علل خاص محاسبه می نماید. برای مثال در صورتی كه كارخانه‌ای در مقابل خطر آتش‌سوزی بیمه گردد و زلزله جزو خطرات بیمه‌شده نباشد، چنانچه زلزله موجب بروز حریق شود، بیمه‌گر تعهدی در جبران خسارت ناشی از حریق ندارد زیرا علت خسارت حریق زلزله است كه جزء تعهدات بیمه‌گر نمی‌باشد

proximate cause

اصل نفع بیمه‌ای

اصل نفع بیمه‌ای

 اصل نفع بیمه ای اصلی است که بر اساس آن ذی‌نفع بودن بیمه‌گذار در بقاء آنچه بیمه می‌نماید، است. در واقع این اصل زمانی واقع می‌شود، که بیمه‌گذار از سالم ماندن مورد بیمه نفع حاصل کند و در معرض خطر قرارگرفتن مورد بیمه موجب ضرر و زیان برای بیمه‌گذار باشد

Insurable interest

اعضای لویدز

Lloyd’s members

 اعضای لویدز عضو سندیکای بیمه گری می باشند که سرمایه لازم به منظور حمایت از این سندیکا را تأمین می‌کنند. این اعضا شامل گروه‌های اصلی بیمه‌ای در سطح جهان و هم‌چنین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار لندن و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی هستند

 Lloyd’s members

افت قیمت

افت قیمت

Value of Diminution

 افت قیمت همان کاهش ارزش وسایل نقلیه پس از تصادف و تعمیر می باشد که بیشتر در بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه با آن مواجه می شویم ،البته افت قیمت در حال حاضر تحت پوشش بیمه نبوده و قابل خریداری نیست.

تماس تلفنی