اندوخته ریاضی

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
اندوخته ریاضی

اندوخته ریاضی

اندوخته ریاضی اندوخته ایست که بیمه‌گر پس از وصول حق بیمه‌ها و کسر هزینه‌ها و كارمزد از آن، مبالغ باقی مانده را ذخیره می‌کند تا بتواند تعهدات آینده خود را پاسخ دهد. این مبالغ باقی مانده حق‌بیمه خالص است، و خود به حق بیمه خطر و حق بیمه پس انداز تجزیه می‌شود. از محل حق بیمه خطر سرمایه فوت پرداخت می‌شود. به این ترتیب قسمتی از حق بیمه‌ها نزد بیمه‌گر می‌ماند به این وجوه اندوخته ریاضی می‌گویند. اندوخته ریاضی كه در پایان هر سال محاسبه و نگهداری می‌گردد. اندوخته ریاضی، مخصوص بیمه ‌های عمر دارای ارزش بازخرید است و در برگیرنده ذخائر، برای ریسک‌های جاری و خسارت‌های معوق آن رشته‌ها می‌باشد

mathematical reserve

تماس تلفنی