بیمه گر

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بیمه گر

بیمه گر شخصتی است حقوقی که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گزار تعهد جبران خسارت را در صورت بروز حادثه طبق شرایط عمومی ، خصوصی و الحاقیه های بیمه نامه بر عهده می گیرد،بیمه گر در وبسایت بیمه آنلاین شرکت سهامی بیمه ایران می باشد.

تماس تلفنی