حادثه

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
حادثه

حادثه در واقع هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است که بدون قصد و اراده بیمه شده یا بیمه گزار در مدت اعتبار بیمه نامه رخ دهد و در بیمه اشخاص منجر به جرح ، نقص عضو ، از کار افتادگی یا فوت بیمه شده گردد و یا در بیمه اموال موجب زیان مالی گردد

accident

تماس تلفنی