حق بیمه سالیانه

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
حق بیمه سالیانه

حق بیمه‌ای است که در پایان هر دوره دوازده ماهه یا در ابتدای دوره بر اساس شرایطی که در بیمه‌نامه مشخص می‌شود پرداخت و سالیانه تکرار می‌شود. حق بیمه سالیانه معمولا در بیمه های عمر مانند بیمه عمر مان توصیه می گردد.که البته در صورت داشتن شرایط پرداخت سالیانه سرمایه نهایی نسبت به حق بیمه ماهیانه بیشتر خواهد شد

Yearly Premium

تماس تلفنی