تماس برای مشاوره رایگان
88505454

ذینفع

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
ذینفع

ذی نفع واژه ایست که در بیمه نامه به شخصی حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که مشخصات آنها در بیمه نامه درج و خسارت یا غرامت مربوط به بیمه نامه به آنها پرداخت می شود.در صورت فوت بیمه شده چنانچه ذینفع در بیمه نامه تعیین نشده باشد غرامت به نسبت سهم الارث به وراث قانونی پرداخت می گردد

Beneficiary

تماس تلفنی