ذینفع

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
ذینفع

ذی نفع واژه ایست که در بیمه نامه به شخصی حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که مشخصات آنها در بیمه نامه درج و خسارت یا غرامت مربوط به بیمه نامه به آنها پرداخت می شود.در صورت فوت بیمه شده چنانچه ذینفع در بیمه نامه تعیین نشده باشد غرامت به نسبت سهم الارث به وراث قانونی پرداخت می گردد

Beneficiary

مطالب مهم بیمه عمر و زندگی

logo-samandehi

call us1