• بیمه مدیر تورهای مسافرتی

  بیمه مسئولیت مدنی مدیر تور مسافرتی و گردشگری

   

  بیمه مسئولیت تورهای مسافرتی و گردشگری

  بیمه مسئولیت مدیران تورهای مسافرتی از زیر شاخه بیمه های مسئولیت بیمه ایران است. در صورتی که برای یکی از مسافران توراتفاقی رخ‌ دهد، و مسئولیت پرداخت خسارات آن بر عهده صاحبان آژانس مسافرتی باشد.این بیمه نامه خسارات مربوطه را جبران خواهد نمود، بیمه نامه مسئولیت آژانس‌های مسافرتی‌ (ویژه تورهای سیاحتی- زیارتی) به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای مسافران تورهای سیاحتی و زیارتی صادر می‌شود. از این رو کلیه مدیران مسئول آژانس مسافرتی یا تور گردانان و حتی تور لیدرها که وظیفه برگزاری تور را به عهده دارند در قبال مسافرین خود ، در چارچوب شرایط تور ممکن است مسئول شناخته شوند و به این بیمه نامه نیاز دارند. مسئولیت افرادی که با تورهای سیاحتی- زیارتی به سفر می‌پردازند، بر عهده مسئول آژانس مسافرتی است که مالکیت تور را به عهده دارد. از این رو در صورتی که برای یکی از مسافران تور اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده صاحبان آژانس مسافرتی می‌باشد. بیمه نامه مسئولیت آژانس‌های مسافرتی‌ (ویژه تورهای سیاحتی- زیارتی) به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای مسافران تورهای سیاحتی و زیارتی صادر می‌شود.

  خسارات تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت تور گردشگری :

   

  با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد : 

  • فوت
  • نقص عضو
  • هزینه های پزشکی


  نحوه پرداخت بیمه نامه :

   

  بیمه‌گذار می‌تواند حق‌بیمه را به سه صورت زیر پرداخت کند :

  چک: چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر می شود.
  واریز به بانک (فیش بانکی)
  اقساط: در این حالت،‌30-40% حق‌بیمه به صورت نقد و مابقی در 2-3 قسط پرداخت می‌شود، که به ازای هر قسط چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر می‌شود..
  * در صورتی که پرداخت حق‌بیمه از طریق چک صورت گیرد، به ازای دریافت چک،‌ "قبض رسید" به بیمه‌گذار تحویل می‌شود.

  *برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.. اما خوب الزام قانونی نداشتتن نیز دلیل خوبی نیست چراکه اگر خدایی نکرده اتفاقی برای یک از مسافران بیفتد ، در صورت نداشتن بیمه نامه ، تمامی خسارات را مسئول تور باید بپردازد.

تماس تلفنی